BEL FITIĞI ( LOMBER DİSK HERNİSİ ) 


bel fitigi

 

BEYNE METASTAZLAR
    Serebral  metler klinik olarak görülen beyin tümörlerinin yarıdan fazlasını yaparlar. ABD’de yıllık insidans olarak 100.000 yeni met olgusuna karşın 17.000 primer beyin tümör olgusuna rastlanmaktadır. Kanserlerin %15-30’unda beyin metine rastlanır (424). Kanser hikayesi olmayan hastaların % 15’inde ilk bulgu metastazdır bu hastaların %43-60’ında anormal Akciğer filmi izlenir (primer akciğer veya akciğere de met yapmış tümör gösterir) (425, 426).
Hastaların %9’unda bulunabilen tek met alanı beyindir. Pediatrik olgularda beyin meti %6 olguda görülür.
Beyin metastaz şekli sıklıkla hematojen yola olmasına karşın lokal yayılımda bazen görülebilir.

 Soliter Metastazlar

1.CT: nörolojik tanı konulduğunda %50 CT’ de soliterdir (427, 428)
2.MRI: eğer aynı hastalara MRI yapılırsa < %30 ‘da soliter met teşhis edilir (429)
3.Otopside: soliter met hastaların 1/3 ‘ünde saptanır, hastaların % 1-3 ‘ünde soliter metler beyin sapına lokalizedir (430)

Beyin metlerinin insidansındaki artış sebebleri:

  1. 1.İyi tedavi yöntemlerinin uygulanması sonucunda kanser hastalarındaki sörvi artışı (431).
  2. 2.CT ve MRI kullanımındaki yaygınlık.
  3. 3.Kullanılan birçok kemoterapötik ajanın kan ve beyin bariyerini geçememesi nedeni ile buranın tümörler için bir “cennet” olması.
  4. 4.Bazı kemoterapöajanların KBB’ni (kan ve beyin bariyeri) zayıflatarak SSS’ne yayılımı kolaylaştırabilirler.

 PRİMER KANSERLİ HASTALARDA SEREBRAL METASTAZ

2700 primer kanserli erişkin hastada yapılan otopside ortaya çıkan metastaz kaynakları tabloda gösterilmiştir. (tablo1), diğer tabloda da pediatrik met kaynakları gösterilmiştir. (tablo2)

Tablo 1 Erişkinlerde serebral metastaz kaynakları

Primer Odak Yüzde Oranı
                              Akciğer Kanseri                         
                           44                          
Meme 10
Böbrek (Renal Hücreli) * 7
Gastrointestinal 6
Melanoma  ψ 3
Belirlenemeyen 10

testinal

6

Melanoma  ψ

3

Belirlenemeyen

10

 * nadir bir tümör olup sıklıkla beyne metastaz yapar (olguların % 20-25’ met yapar)
ψ eski serilerde bu oran %16 idi.

Tablo 2 Pediatrik olgularda serebral metastaz kaynakları

Neuroblastoma
Rabdomyosarkoma
Wilm’ in tümörü

 

SERABRAL METASTAZLARIN LOKALİZASYONU

           İntrakranial metastazlar parenkimal (%75) veya leptomeningial tutulum şeklinde olabilir  (karsinomatöz menenjit). Soliter metastazların %80 serebral hemisferlerde lokalizedir.
Parenkimal metlerin en sık lokalize olduğu yer sylvian fissürün posteriorunda temporal paryetal ve oksipital lopların birleşim yerindedir (muhtemelen terminal MCA dallarının embolik yayılımına bağlıdır) (433). Birçoğu gri/beyaz cevher bileşkesinde yerleşir.
İntrakranial metlerin en sık olarak yerleştiği yer serebellumdur ve soliter beyin metlerinin %16’sını yapar. Erişkinlerdeki en sık rastlanılan posterior fossa tümör nedenidir, bu nedenle “erişkindeki posterior fossa lokalizasyonundaki tümör aksi ispat edilmedikçe metastaz olarak kabul edilir”. Posterior fossaya yayılım spinal epidural pleksus yoluyla (Batson Pleksusu) veya vertebral ven yoluyla olur.

SEREBRAL METASTAZLARIN SPESİFİK TİPLERİ

            Sloan-Kettering Kanser Merkezinde yapılan otopsi çalışmalarında beyin meti yapan kanser türleri Tablo 3’de özetlenmiştir.

Tablo 3 Serebral metastaz yapan kanser tiplerinin metastaz yapma insidansı (otopsi çalışması)

Primer

Serebral Metastaz Yüzdesi

Akciğer

21

Meme

9

Melanoma

40

Lenfoma

1

Hodgkin

0

Non-Hodgkin

2

Gastrointestinal

3

Kolon

5

Gastrik

0

Pankreatik

2

Genito-üriner

11

Böbrek (renal Hücreli)

21

Prostat*

0

Testis

46

Serviks

5

over

5

Osteosarkom

10

Neuroblastoma

5

Baş ve Boyun Tümör.

6